Badatelský tým Czech Language Learning and Teaching (CLLT)

Badatelský tým CLLT sdružuje lingvisty a didaktiky z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavu bohemistických studií FF UK, Katedry českého jazyka PedF UK a další externí spolupracovníky.

Primárním cílem badatelského týmu je položit základ výzkumného pracoviště zaměřeného na jazykovou akvizici češtiny jako cizího/druhého jazyka, případně i dalších jazyků u dětí, mládeže a dospělých.

Tým se zaměřuje na posílení empiricky orientovaného pedagogického a didaktického výzkumu na FF UK. V českém prostředí lingvistický a didaktický výzkum jazykové akvizice češtiny jako L2 v podstatě chybí, výzkumné směry se orientují na sociální a sociokulturní aspekty integrace nerodilých mluvčích češtiny, nikoliv na didaktický výzkum. Badatelský tým také podporuje rozvoj pedagogických kompetencí učitelů a rozvoj metodiky výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka pro děti, mládež a mladé dospělé.

Cíle činnosti:

 1. Iniciovat a rozvíjet výzkum v oblasti akvizice češtiny jako cizího/druhého jazyka a didaktiky vyučování.
 2. Propojovat dosavadní poznatky, které jsou spíše roztříštěné, a podpořit jejich popularizaci.
 3. Podpořit vznik a rozvoj relevantních a moderních didaktických nástrojů (učebnice, výukové aplikace, materiály podporující rozvoj sociokulturní kompetence ad.)
 4. Rozvíjet a podporovat pravidelnou odbornou diskuzi k tématu.

Výzkumná témata:

 • Osvojování a vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka u dětí, mládeže a mladých dospělých
 • Metodické aspekty výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka
 • Učitel ve výuce češtiny jako cizího/druhého jazyka
 • Testování a hodnocení v oblasti češtiny jako cizího/druhého jazyka
 • Vícejazyčnost/plurilingvismus
 • Sociokulturní aspekty výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka
 • Budování a rozvoj akvizičních korpusů češtiny

Členové týmu

Kateřina Šormová
vedoucí badatelského týmu

Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Univerzita Karlova, Praha

Výzkumná témata: čtenářská gramotnost, didaktika psaní, jazykové testování, sebehodnocení ve výuce jazyka, akviziční korpusy, pedagogická praxe v přípravě budoucích učitelů

<katerina.sormova[at]ff.cuni.cz>

Svatava Škodová

Ústav bohemistických studií, Univerzita Karlova, Praha

Výzkumná témata: syntax českého jazyka, budování a vytěžování akvizičních korpusů, metodika češtiny jako cizího jazyka, jazykové testování

<svata.skodova[at]ff.cuni.cz>

Silvie Převrátilová

Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Univerzita Karlova, Praha

Výzkumná témata: motivace ve výuce a osvojování češtiny, plurilingvismus, profesní rozvoj učitelů

<silvie.prevratilova[at]ff.cuni.cz>

Eliška Doležalová

Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Výzkumná témata: didaktika českého jazyka, didaktika češtiny jako druhého jazyka, vývoj českého jazyka a jeho osvojování, pedagogická praxe v přípravě budoucích učitelů

<eliska.dolezalova[at]ff.cuni.cz; eliska.dolezalova[at]pedf.cuni.cz>

Jarmila Valková

Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Univerzita Karlova, Praha
British Council Praha

Výzkumná témata: metody a postupy vyučování nemateřského jazyka, vzdělávání učitelů, vývoj učebních materiálů pro výuku nemateřského jazyka

<jarmila.valkova[at]ff.cuni.cz>